สิ่งพิมพ์ สกศ.


การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 The 12th National Symposium

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ที่นำเสนอในการประชุม จำนวน 73 เรื่อง จากผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 407 เรื่อง เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยได้ใช้ความรู้จากงานวิจัยต่อไป

คำนำ

ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ การวิจัยที่มุ่งสร้างคุณลักษณะที่พีงประสงค์ของคนไทย

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นคุณธรรมนำความรู้

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย

การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารสถานศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

การผลิตและพัฒนากำลังคนยึดคุณธรรมนำความรู้

ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้นำเสนอในรูปแบบแผ่นป้าย

ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th